Dlažba Zlín-Mladcová

Dlažba Zlín-Mladcová

 

Příprava podkladu

Dlažba Zlín-Mladcová

Pokládka dlažby

Dlažba Zlín-Mladcová

Finální úpravy

Dlažba Zlín-Mladcová

Původní stav

Původní stav